dektrade

Chcete zrekonštruovať plochú strechu?

Ak chcete zrekonštruovať starú či uskutočniť stavbu novej strechy, potrebujete v prvom rade dostatok informácií, ktoré vám poskytnú kvalifikovaní odborníci, stavebné firmy či aktuálne technické normy. Nezabúdajte, že jedným z najdôležitejších faktorov pri stavbe plochej strechy je dodržiavanie predpísaného poradia vrstiev. Práve tento faktor by totiž mohol zapríčiniť zlú funkčnosť strechy, čo sa môže prejaviť napríklad vlhnutím stropov a stien interiéru v dôsledku kondenzácie vodných pár.

Realizácia a návrh strešnej konštrukcie nekvalifikovanými pracovníkmi často vedie k nesprávnym technickým riešeniam, ktoré nezoberú do úvahy všetky vonkajšie vplyvy pôsobiace na strechu, ich vzájomné spolupôsobenie alebo nedostatočne zohľadnia celkovú životnosť strechy. Značný vplyv na strechu a jej jednotlivé časti má počasie. Preto by sa mala strecha navrhnúť s prihliadnutím na negatívne pôsobenie vlhkosti, snehu, ťadu a zrážkovej vody stekajúcej po jej povrchu.

strecha


Prioritou firmy REPROIZOL je spokojnosť zákazníkov pri rekonštrukciách alebo zateplení plochých striech a kvalitná oprava striech s dlhoročnou životnosťou. Pôvodná firma pôsobí na našom trhu od roku 2006 a od vtedy sme zrealizovali množstvo opráv plochých striech. Rekonštrukcie starých striech realizujeme niekoľkými spôsobmi, aplikáciou asfaltových pásov alebo pvc fólií.

Samozrejmosťou je dodanie strešného plášťa "na kľúč". Všetky rekonštrukcie striech realizuje naša firma prostredníctvom každoročne školených pracovníkov. Výsledkom realizačných prác je dosiahnutie výrazného zvýšenia kvality, odolnosti voči poveternostným vplyvom a estetiky realizovaného diela pri dodržaní platných technických noriem. Spoluprácou s nami získate komplexnosť služieb a dlhoročnú spokojnosť.

strecha